Opinie o Nas
Regulamin B2B

 

Regulamin platformy zakupowej LPBros B2B

  1. INFORMACJA OGÓLNE


1.1. Administratorem serwisu, w ramach którego przedsiębiorcy mogą dokonywać zakupu Towarów, pod adresem https://lpbros.pl/b2b (zwanego dalej „Serwisem”) LP Bros Spółka Cywilna (adres siedziby i adres do doręczeń:  ul.Pawła Stelmacha 14 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle); wpisaną do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,  NIP 7492098898, REGON 367719592, adres poczty elektronicznej: b2b@lpbros, numer telefonu: 577 700 333 / 530 032 123 / 530 505 535

(zwany dalej „LP Bros”).

1.2. Serwis jest przeznaczony dla przedsiębiorców nabywających Towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową i tylko takie osoby mogą dokonywać rejestracji w Serwisie, jak również składać zamówienia. Przedsiębiorcą tym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Serwis nie jest przeznaczony i nie służy dla dokonywania sprzedaży Towarów dla konsumentów – za konsumenta uważa się przy tym osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Konsumenci mogą dokonywać zakupu Towarów bezpośrednio w sklepie prowadzonym w siedzibie LP Bros i poprzez stronę lpbros.pl,


1.4. Przedsiębiorca składający zamówienie lub dokonujący tylko rejestracji w Serwisie zwany jest w dalszej części Regulaminu „Kontrahentem”. Postanowienia Regulaminu dotyczące obowiązków Kontrahenta stosuje się odpowiednio, zależnie od kontekstu, do wszelkich osób działających w imieniu lub na rzecz Kontrahenta, niezależnie od podstawy prawnej takiego działania, w tym pracowników, pełnomocników, prokurentów oraz członków organów, niezależnie od tego czy ich działanie mieści się w zakresie prawa do reprezentacji lub umocowania do działania imieniem Kontrahenta.


1.5. Kontrahentem może być także podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania, na terenie terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwe będzie prawo polskie, a wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów pomiędzy Stronami – Sąd miejscowo właściwy wg adresu siedziby LPBros wskazanego w Regulaminie.


1.6. „Towarem” w rozumieniu Regulaminu są wszelkie produkty - rzeczy, które Kontrahent może nabyć od LPBros co może nastąpić w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi udostępnianych w ramach samego Serwisu i  także dokonując osobiście zakupu w siedzibie LPBros . Nie narusza to postanowień Regulaminu obejmujących odpłatność za transport Towarów oraz usługi zdobienia.

1.7. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest uprzednie założenie konta w Serwisie oraz przesłanie na adres: b2b@lpbros.pl potwierdzenia, że składający zamówienie jest przedsiębiorcą, który będzie dokonywał od LPBros nabywania Towarów wyłącznie bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz poprzez akceptację Regulaminu. Przez akceptację Regulaminu jego treść staje się częścią stosunku umownego pomiędzy Stronami, co obejmuje zarówno korzystanie z samego konta użytkownika Serwisu, jak i zobowiązania umowne odnoszące się do wszelkich zamówień składanych przez Kontrahenta.

1.8. Zakładając konto Kontrahent równocześnie oświadcza w sposób wyraźny, iż akceptuje treść Regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia.

1.9. Założenie konta w Serwisie – rejestracja Kontrahenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi natomiast konieczny warunek zarówno do rejestracji w Serwisie – założenia konta, jak i do składania zamówień.

 

  1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


2.1. W firmie LPBros można dokonać zakupów w sposób opisany poniżej:

2.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW pod adresem: http://lpbros.pl/b2b

2.1.1.1. Składając zamówienie poprzez strony WWW Kontrahent posługuje się koszykiem na stronach serwisu www.

2.1.1.2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kontrahenta, w szczególności podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail celem umożliwienia szybkiego kontaktu w przypadku gdyby realizacja zamówienia wymagała dodatkowego kontaktu z Kontrahentem albo podanie tych danych telefonicznie, mailowo albo osobiście w siedzibie LP Bros.


2.1.2. Kontaktując się telefonicznie z działem obsługi Kontrahenta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8.00 - 16.00 pod numerami telefonów: 577 700 333 / 530 032 123 / 530 505 5352.2. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, LP Bros informuje o tym Kontrahenta oraz ustala z nim dalsze szczegóły dotyczące realizacji przesłanego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Kontrahentem jest niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia (w tym również gdy Kontrahent nie odpowiada na korespondencję e-mailową), takie zamówienie traci moc, jak też i wtedy gdy LP Bros stwierdzi trwałą niemożliwość realizacji zamówienia.


2.3. Odwołanie złożonego przez Kontrahenta zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą LPBros .

2.4. Za pomocą witryny www.lpbros.pl lub https://lpbros.pl/b2b Kontrahent ma dostęp do historii zamówień jakie złożył w firmie LP Bros .


2.5. Waga Towarów może zostać dokładnie określona dopiero po przygotowaniu przesyłki. Wobec tego cena za transport jest podana szacunkowo i może ulec zmianie, gdyż jest zależna od wagi  i gabarytów przesyłki na co Kontrahent wyraża zgodę.

 

 

 

  1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR


3.1. Dostępne formy płatności obejmują zapłatę gotówką przy odbiorze Towaru, przelew w PLN na konto nr 79 1050 1517 1000 0092 7218 9433 prowadzone w ING Bank Śląski lub  szybkie płatności Shooper realizowanych przez BlueMedia za pomocą linku znajdującego się na stronie www.

3.2. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Kontrahenta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie LP Bros .

3.3.  W przypadku gdy formą płatności są szybkie płatności Shooper realizowanych przez BlueMedia za pomocą linku, wysyłka lub odbiór Towaru następuje niezwłocznie lub w określonym przez Kontrahenta terminie, pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie LP Bros .

3.4. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata, wysyłka lub odbiór Towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty na konto LP Bros. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na który Kontrahent otrzymuje dokument VAT.

3.5. Na wyraźne życzenie Kontrahenta, firma LP Bros może wystawić dokument pro forma, na podstawie której Kontrahent może dokonać przedpłaty.

3.6.1. Brak zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu pro forma lub daty wskazanej w dokumencie skutkuje anulowaniem rezerwacji Towaru oraz złożonego zamówienia.

3.6.2. Zapłata w terminie wskazanym na dokumencie pro forma (co obejmuje w szczególności faktury pro forma) jest jednoznaczna z akceptacją cen podanych w tym dokumencie.

3.7. Opłata za przesyłkę pokrywana jest przez Kontrahenta. Opłata ta wyliczona jest na podstawie wagi zamówionego Towaru.

3.8. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, braku odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, itp. - koszty te pokrywa Kontrahent. Na koszty te zostanie wystawiony dokument sprzedaży.

3.9. Wraz z dostawą Towaru Kontrahent otrzymuje odpowiedni dokument VAT

4.0. Maksymalna płatność gotówkowa dla jednej przesyłki może wynieść równowartość 10.000 zł (brutto). W przypadku przekroczenia dziennego obrotu powyżej tej kwoty nie jest dopuszczalna częściowa zapłata gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą wówczas zostać zrealizowane w formie przekazania środków na rachunek bankowy. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów.

 

 

  1. FAKTURY PRZESYŁANE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – STOSOWANIE FAKTUR ELEKTRONICZNYCH


4.1. Możliwe jest wystawianie i przesyłanie przez LP Bros na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej na warunkach wskazanych poniżej.

4.2. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej następuje przy spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4.3. Faktury przesyłane w formie elektronicznej są przechowywane przez LP Bros w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

4.4. Kontrahent odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie pobranych dokumentów oraz za sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych w formie elektronicznej.

4.5. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawiane są w formacie PDF.4.6. Opis i warunki korzystania z faktur przesyłanych elektronicznie.

4.6.1. Faktury przesyłane elektronicznie spełniają wymogi określone w przepisach dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur.

4.6.2. Warunkiem rozpoczęcia wystawiania i przesyłania na rzecz Kontrahenta faktur w formie elektronicznej jest:

4.6.2.1. Akceptacja regulaminu przez Kontrahenta w którym wyraża zgody na wystawianie i przesyłanie na jego rzecz faktur w formie elektronicznej.

4.6.3. Zgoda Kontrahenta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa LP Bros do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

4.6.4. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Kontrahenta wiadomość e-mail wraz z załączonym linkiem do samodzielnego pobrania faktur przez Kontrahenta albo na przesłaniu faktury w formacie PDF jako załącznika do maila.

4.6.5. Za moment doręczenia Kontrahentowi faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej uznaje się datę wysyłki wiadomości e-mail w formacie PDF na serwer odbiorcy dla adresu e-mail podanego przez Kontrahenta.

4.7. Zmiana adresu e-mail i rezygnacja z faktur przesyłanych elektronicznie.


4.7.1. W przypadku braku powiadomienia LP Bros przez Kontrahenta o zmianie adresu e-mail, faktury przesyłane elektronicznie uważa się za skutecznie doręczone po dotarciu na serwer wiadomości e-mail wraz z załączonym linkiem do faktur na dotychczas obowiązujący adres e-mail.

4.7.2. Rezygnacji z wystawiania i otrzymywania faktur w formie elektronicznej można dokonać przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W tym celu należy wypełnić formularz „Oświadczenia o wycofaniu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej”. Podpisany dokument należy odesłać na adres: LP Bros Spółka Cywilna (adres siedziby i adres do doręczeń:  ul.Pawła Stelmacha 14 , 47-220 Kędzierzyn-Koźle);

 

  1. FORMY DOSTAWY I OPŁATY TRANSPORTOWE


5.1. Zamówione Towary dostarczane są do Kontrahenta za pośrednictwem własnego transportu lub firmy spedycyjnej (Raben, DHL,  DPD), o ile Kontrahent nie dokona wyboru osobistego odbioru zamówionych Towarów. Usługa przewozowa stanowi świadczenie odrębne od dostawy Towaru.

5.1.1. Firmy spedycyjne Raben, DHL,  DPD działają w oparciu o własne regulaminy.


5.2. Istnieje możliwość dostawy Towaru przez inną firmę spedycyjną na życzenie Kontrahenta i w przypadku, gdy zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi zgodnie z wymaganiami firmy spedycyjnej.

5.2.1. Wysłanie Towaru firmą spedycyjną, z którą LP Bros nie ma podpisanej umowy o świadczeniu usług musi być poprzedzone przedpłatą w pełnej wysokości zamówienia. Kontrahent osobiście zleca takiej firmie przewozowej/kurierskiej  odbiór przesyłki z LP Bros.

5.3. Dla zamówień złożonych do godz. 12.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia, Towary:

5.3.1. Zostaną dostarczone następnego dnia roboczego. Jeśli ten termin ulegnie wydłużeniu, nastąpi to z przyczyn niezależnych od LP Bros . W sprawach terminowości dostawy przesyłek Kontrahent powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem firmy spedycyjnej (Raben, DHL,DPD).

5.3.2. Zostaną wysłane tego samego dnia - w przypadku gdy formą płatności jest zapłata gotówką przy odbiorze Towaru, pod warunkiem dostępności Towarów w magazynie LP Bros .

5.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata - wysyłka Towaru następuje niezwłocznie po wpłynięciu pełnej kwoty na konto LP Bros.

5.4. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku nagłych sytuacji losowych (brak prądu, warunki pogodowe itp.)


5.5. Zamówienia złożone po 12:00 będą traktowane tak jakby wpłynęły następnego dnia.


5.6. Za dzień roboczy uważa się czas od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.7. Z chwilą wydania przez LP Bros Towaru przewoźnikowi (spedytorowi) następuje dostawa Towaru, na nabywcę przechodzi prawo do dysponowania Towarem jak właściciel oraz ryzyko jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

5.8. W sytuacji, gdy Kontrahent nie może odebrać przesyłki w dowolnym terminie, powinien podać dogodny dzień i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

5.9. W przypadku niemożności dostarczenia Towaru w w/w terminie, uzgadniany jest z Kontrahentem indywidualny czas realizacji.

5.10. W przypadku odbioru własnego, Towary można odebrać z magazynu LP Bros w godzinach od 08:00 do 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych – ustawowo uznanych za wolne od pracy.

5.11. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar, a nie będącą właścicielem firmy na którą wystawiono fakturę VAT, stosownego upoważnienia do odbioru Towaru na rzecz Kontrahenta.

5.12.1. Istnieje możliwość odbioru Towaru przygotowanego na palecie. W przypadku odbioru Towaru na palecie, Kontrahent zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każdą paletę zgodnie z cennikiem LP Bros . W przypadku odbioru Towaru na paletach, Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Kontrahenta czy też przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Kontrahenta.

5.13. Kontrahent składając zamówienie na produkty dostarczane pod indywidualne zamówienie zobowiązuje się do zapłaty za Towar w formie przedpłaty


5.14. Towar wysyłany jest na adres podany przez Kontrahenta. Towar może zostać wysłany do użytkownika produktów zakupionych przez Kontrahenta. Faktury za zakupiony Towar mogą zostać dostarczone w inne miejsce niż z dostawą Towaru, w tym celu Kontrahent zobowiązany jest poinformować LP Bros o adresie na który mają zostać przesłane dokumenty.

5.15. Kwota pobrania gotówki przez firmę spedycyjną od jednego Kontrahenta nie może być większa niż 5.000 PLN dla jednej paczki. W przypadku zamówień o wartości powyżej 5000 PLN, przesyłka jest dzielona na kilka paczek tak, aby kwota pobrania nie przekraczała 5000 PLN.

 

  1. ZWROT TOWARU


6.1. Uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone na co Kontrahent wyraża zgodę przez akceptację Regulaminu (art. 558 § 1 kc).

6.2. Niezależnie od wyłączenia uprawnień z tytułu rękojmi na zakupione Towary, za zgodą LP Bros nie później niż w ciągu 90 dni od daty otrzymania lub odebrania Towaru, na warunkach podanych poniżej:

6.2.1. Odesłany Towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie). Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Kontrahent. Należy podać dane Kontrahenta wraz z numerem konta bankowego, na które ma być odesłana cena za Towar.

6.2.2. Po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego Towaru LP Bros wystawi fakturę korygującą, następnie dokona zwrotu środków pienieżnych na wskazane przez Kontrahenta konto (Zgodnie z uzgodnionym przez strony terminem płatności wzajemnych zobowiązań). Zwracany towar musi posiadać poprawnie wypełniony Formularz odstąpienia od umowy/zwrotu, a zwrot wcześniej uzgodniony. 

6.2.3. Podstawą wystawienia faktury korygującej w przypadku opisanym w pkt. 6.2.2. będzie przyjęcie na magazyn zwracanego przez kontrahenta towaru. 

6.2.4. LP Bros nie przyjmuje od Kontrahentów przesyłek (zwrotów) bez wcześniejszego uzgodnienia.

6.3. Towar, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

6.4. W przypadku, gdy Kontrahent nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie on obciążony kosztami transportu za wysyłkę tego Towaru i za zwrot do LP Bros.


6.5. Kontrahent zobowiązany jest uregulować wskazane wyżej koszty zgodnie z uzgodnionym przez strony terminem płatności wzajemnych zobowiązań.

6.6. Firma LP Bros nie gwarantuje poprawności znakowania produktów kodami EAN. Kontrahent we własnym zakresie może znakować produkty używając kodów dostępnych na stronie WWW.

6.8. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne należy składać na adres bok@lpbros.pl


6.9. Odpowiedzialność LP Bros obejmuje jedynie zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wszystkie inne okoliczności, w tym nieprawidłowe użycie, eksploatacja, zużycie lub nieprawidłowa konserwacja Towaru (co podlega samodzielnej ocenie ze strony LP Bros ), nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności LP Bros, w tym podstawy reklamacji zakupionych Towarów. Termin i forma rozpatrzenia reklamacji przez  LP Bros są uzależnione od okoliczności oraz dostosowane do sposobu komunikacji ze strony Kontrahenta.

 

  1. ODBIERAJĄC TOWAR PAMIĘTAJ


7.1. Przy odbiorze Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej należy sprawdzić prawidłowość przesyłki pod względem asortymentu i ilości Towaru. W razie stwierdzenia niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Kontrahent ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej . Kontrahent powinien bez zbędnej zwłoki poinformować LP Bros o stwierdzeniu niezgodności przesyłki z zamówieniem nie później niż 1 dzień lub fakturą oraz w terminie 7 dni przesłać do LP Bros protokół rozbieżności. Powyższe terminy liczone są od dnia odbioru przesyłki.

7.2. LP Bros nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury reklamacyjnej określonej w pkt 7.1

7.3. Odbierając Towar z magazynu LP Bros odbiorca czy też przedstawiciel firmy spedycyjnej odbierający Towar w imieniu Kontrahenta, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Kontrahenta lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu odbiorcy, LP Bros nie ponosi odpowiedzialności. 

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. LP Bros zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży.

11.2. Ceny Towarów będących w sprzedaży wyrażone są w PLN. Dla prezentowanych produktów podano odpowiednią cenę netto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano odpowiedni podatek VAT.

11.3. Zasady współpracy określone w niniejszym Regulaminie dotyczą zarówno Kontrahentów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .W ramach indywidualnych pisemnych umów zwanych kontraktami dopuszcza się zmiany od określonych w niniejszym regulaminie zasad.

11.4. LP Bros zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania polityki cenowej, niezależnie od cennika

11.5. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Kontrahenta wyrażenia oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem - zakupu, sprzedaż jest objęta dokumentami VAT. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów. Zamówienia składane tego samego dnia traktowane są łącznie, choć mogą być zrealizowane na różnych dokumentach sprzedaży i zostać wysłane do Kontrahenta w różnych odstępach czasowych w trakcie jednego dnia.

11.6. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą odbiegać nieznacznie swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

11.7. Przed wykonaniem zdobienia lub innego rodzaju ingerencji w Towar należy dokładnie sprawdzić czy Towar jest zgodny z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym. Wykonanie zdobienia lub innej ingerencji w produkt jest traktowane jako używanie produktu.

11.8. W przypadku sprzedaży Towarów po cenach lub na warunkach promocyjnych, LP Bros może wprowadzić zasady promocji odbiegające od niektórych postanowień niniejszego Regulaminu. W stosunku do danego asortymentu Towaru zastosowanie mają zasady tylko jednego systemu promocyjnego. LP Bros może wprowadzić możliwość wyboru przez Kontrahenta jednego z systemu promocyjnego w odniesieniu do danego asortymentu.

11.10. Wpłacone przedpłaty nie maja charakteru ostatecznej zapłaty. W zależności od dostępności zamawianych Towarów oraz oferowanych warunków sprzedaży, wartość końcowa transakcji może być różna od kwoty określonej na zamówieniu. Kwota różnicy podlega rozliczeniu w dokumentach sprzedaży.

11.11. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.

11.12. LP Bros zastrzega sobie prawo do zmian w treści Regulaminu w każdym czasie. Każdy Kontrahent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym bezpośrednio przed złożeniem każdego zamówienia i jest związany jego postanowieniami.

11.13.LP Bros nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, a także za szkody powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w nich informacji i danych.

11.14. LP Bros nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

11.15. Zamieszczony cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

11.16. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu www prosimy kierować na adres firmy LP Boss oraz e-mail: bok@lpbros.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl